Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Όργανο των επίσημων δημοσιεύσεων του κράτους, το οποίο εκδίδεται από το 1833. Ιδρύθηκε με βασιλικό διάταγμα της 1/13-2-1833 της Βαυαρικής Αντιβασιλείας. Από το 1896 υπάγεται στο υπουργείο Οικονομικών (προηγουμένως εξαρτιόταν από το υπουργείο Εσωτερικών) και έχει οριστεί (ν. ΒΡΣΤ της 16-2-1896) ότι την άδεια και την εντολή δημοσίευσης δίνει o πρόεδρος της κυβέρνησης (μέσω των αρμοδίων οργάνων). Από το 1882 η Ε. της Κ. εκδίδεται καθημερινά σε ένα ή περισσότερα φύλλα, ανάλογα με τις ανάγκες. Η οριστική οργάνωση της E. της K. έγινε με τον ν. 844 της 2-9-1917 και το ΒΔ της 14-9-1917. Τα κείμενα αυτά καθόριζαν ότι η Ε. της Κ. κάθε έτους έχει συνεχή σελιδοποίηση και προοδευτική αρίθμηση για κάθε φύλλο. Η Ε. της Κ. διαιρέθηκε σε τρία φύλλα (ΑΒΓ) και σε παράρτημα. Το φύλλο Α’ περιέχει τα σπουδαιότερα κείμενα νομοθετικού χαρακτήρα (νόμους, διατάγματα, αποφάσεις της Βουλής), τις διεθνείς συμβάσεις και ορισμένες πράξεις της εκτελεστικής εξουσίας, όπως o διορισμός υπουργών. Στο φύλλο Β’ καταχωρούνται οι κανονιστικές αποφάσεις, οι κανονισμοί των διαφόρων υπηρεσιών και οι αστυνομικές διατάξεις. Στο φύλλο Γ’ και στο Παράρτημα περιέχονται όλες οι άλλες επίσημες δημοσιεύσεις που απαριθμεί το άρθρο 2 του ΒΔ του 1917. Από τα κείμενα που δημοσιεύονται στο φύλλο Α’ αρχικά μόνο οι νόμοι είχαν αύξοντα αριθμό: 1845-1862, σειρά Α’· 1863-1913, σειρά Β’, και οι δύο με στοιχεία αλφαβήτου στην αρίθμηση· 1914-1936, νέα σειρά με αραβικούς αριθμούς· από τον Μάιο 1941 υπάρχει νέα αρίθμηση ΝΔ και από το 1943 νόμων της Κατοχής· δύο νέες αριθμήσεις άρχισαν η μία τον Οκτώβριο 1944 και η άλλη το 1946. Τα ΝΔ που εκδόθηκαν με βάση το άρθρο 35 του Συντάγματος του 1952 εντάσσονται στην ενιαία αρίθμηση των νόμων. Χωριστά αριθμούνται οι Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Από το 1960 φέρουν αύξοντα αριθμό και τα προεδρικά (τότε βασιλικά) διατάγματα. Σημασία από νομική άποψη δεν έχει ο αύξων αριθμός αλλά η ημερομηνία δημοσίευσης με βάση την οποία προσδιορίζεται η ημέρα έναρξης της ισχύος του κειμένου που δημοσιεύεται (για τους νόμους γενικά, αν δεν προβλέπεται διαφορετικά, 10 ημέρες μετά τη δημοσίευση). Η ημέρα έναρξης της ισχύος είναι σήμερα η ίδια για ολόκληρο το κράτος (παλαιότερα διαφοροποιείτο κατά επαρχίες) και καθορίζεται ειδικότερα όχι από τη σύνθεση ή την προπαρασκευή δοκιμίων αλλά από την πραγματική εκτύπωση και τοιχοκόλληση του φύλλου στο Εθνικό Τυπογραφείο. Πολυάριθμα νομικά προβλήματα δημιουργούνται στην πράξη (ως προς τον χρόνο κυκλοφορίας του φύλλου, τη διόρθωση πεπλανημένων κλπ.), εξαιτίας της μεγάλης νομικής σημασίας των δημοσιεύσεων και των κυβερνητικών αποφάσεων στην Ε. της Κ.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • εφημερίδα — Έντυπο που κυκλοφορεί κάθε μέρα ή σε αραιότερα χρονικά διαστήματα και περιέχει ειδήσεις, σχόλια και άλλο υλικό της επικαιρότητας. Στην ευρύτερη σημασία του ο όρος ε. χαρακτηρίζει κάθε τυπωμένο κείμενο, στο οποίο καταχωρούνται ειδήσεις που… …   Dictionary of Greek

  • Ελλάδα - Συνταγματική Ιστορία — Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σύντομη ανασκόπηση Το σύνταγμα είναι το σύνολο των κανόνων δικαίου με τους οποίους ρυθμίζεται η συγκρότηση και η άσκηση της κρατικής εξουσίας. Επομένως, η συνταγματική ιστορία είναι η ιστορία της κρατικής… …   Dictionary of Greek

  • Τυπογραφείο Εθνικό — Το τυπογραφείο του εληνικού κράτους, στο οποίο εκτυπώνονται η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και άλλα δημόσια έγγραφα. Με την κήρυξη της ανεξαρτησίας της Ελλάδας, οι πρώτες κυβερνήσεις που σχηματίστηκαν, προνόησαν για τον καταρτισμό τυπογραφείου για… …   Dictionary of Greek

  • Фармакидис, Феоклит — Художник Тсокос, Дионисиос Феоклит Фармакидис Феоклит Фармакидис (греч …   Википедия

  • εθνικά θέματα — Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μία χώρα, όσον αφορά τις εδαφικές διεκδικήσεις ή την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων τα οποία έχουν αναγνωριστεί από διεθνείς συνθήκες ή συμβάσεις. Ανάλογα προβλήματα αντιμετώπισε και η Ελλάδα σε διάφορες… …   Dictionary of Greek

  • πατρολογία — Κλάδος της θεολογίας που ασχολείται με τη μελέτη του βίου και ιδίως με την έρευνα και τη σπουδή των συγγραμμάτων των Πατέρων της Εκκλησίας. Εδικότερα, η π. εξετάζει το περιεχόμενο της διδασκαλίας των πατέρων, τη γνησιότητα ή μη των έργων τους,… …   Dictionary of Greek

  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο — Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα με έδρα την Αθήνα. Μετά τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους, δημιουργήθηκε η ανάγκη για την ίδρυση πανεπιστημίου, προκειμένου να στελεχωθεί η χώρα με επιστήμονες. Το 1835 ιδρύθηκε διδασκαλείο για να… …   Dictionary of Greek

  • πυκνόμετρο — Όργανο που χρησιμοποιείται για τον άμεσο προσδιορισμό της απόλυτης πυκνότητας ενός υγρού· είναι γνωστό και ως αραιόμετρο. Αποτελείται βασικά από έναν γυάλινο κοίλο σωλήνα, ο οποίος στο κάτω μέρος έχει μια διόγκωση ερματισμένη με υδράργυρο ή με… …   Dictionary of Greek

  • τηλεγραφητής — ο, θηλ. τηλεγραφήτρια, Ν υπάλληλος που διαβιβάζει και παίρνει τηλεγραφήματα με την τηλεγραφική συσκευή. [ΕΤΥΜΟΛ. < τηλεγραφώ. Το αρσ. τηλεγραφητής μαρτυρείται από το 1833 στην Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως τού Βασιλείου τής Ελλάδος, ενώ το θηλ.,… …   Dictionary of Greek

  • τραπεζικός — ή, ό, το θηλ. ως ουσ. και τραπεζικός, η, Ν 1. (για πρόσ. και πράγμ.) αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στην τράπεζα ή στη λειτουργία ενός τέτοιου πιστωτικού ιδρύματος (α. «τραπεζικός υπάλληλος» ο υπάλληλος που εργάζεται σε τράπεζα β. «τραπεζικό… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”